Δυσαρέσκεια επαγγελματιών Μηχανιώνας για τη σημερινή μεταφορά της λαϊκής

Δυσαρέσκεια επαγγελματιών Μηχανιώνας για τη σημερινή μεταφορά της λαϊκής

Την έντονη δυσαρέσκεια των επαγγελματιών της Μηχανιώνας προκάλεσε η σημερινή μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Μηχανιώνας, λόγω της αυριανής αργίας της 28ης Οκτωβρίου.

Μόνο που αυτή η έμπνευση δεν απέδωσε τα αναμενόμενα (λίγοι πάγκοι, λιγοστός κόσμος), ενώ προκάλεσε και την ενόχληση των επαγγελματιών.

Ηταν όμως μέσα στο πλαίσιο της… κανονικότητας αυτή η μεταφορά; Προφανώς όχι, διότι ναι μεν αποφασίζει η Περιφέρεια, αλλά με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Και ο δήμαρχος το πήρε πάνω του! Μη ρωτώντας, λοιπόν, κανέναν, ούτε καν το Τοπικό Συμβούλιο, έδωσε το ΟΚ με αυτά τα αποτελέσματα.

ΑΠΟΦΑΣΗ

H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́/07-06-2010), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α ́/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/01 Αποφάσεις του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β ́/30-12-2016).
3. Τη με αριθμ. 7281/2019/21-06-2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με
την οποία επικυρώθηκε το γενικό αποτέλεσμα της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019, και ανακήρυξη
του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών του εκλεγέντος Περιφερειάρχη και μελών
Περιφερειακών Συμβουλίων της Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, για την περίοδο 01-09-2019 έως 31-08-2023.
4. Τη με αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 2482/03-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας:
«Περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης» (ΦΕΚ 708/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-
2019).
5. Τη με αριθμ. οικ. 570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475/Β ́/16-09-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/ Αυτοτελών Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων, Αυτοτελών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Τη με αριθμ. οικ. 598929(8085)/25-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας:
«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3708/Β ́/04-10-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. οικ.
631220(8595)/07-11-2019 (ΦΕΚ 4339/Β ́/29-11-2019).
7. Τη με αριθμ. οικ. 768391(10189)/09-12-2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους της Διεύθυνσης
Λαϊκών Αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4590/Β ́/13-12-2019).
8. Τη με αριθμ. 813601(7195)/24-12-2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Συγκρότηση Επιτροπής
Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1127/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12- 2019,
ΑΔΑ:68ΤΖ7ΛΛ-429), όπως αυτή διορθώθηκε επί του ορθού (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./ 30-01-2020) και

2
την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. / οικ.3851/23-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί
ορισμού Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντή Ανάπτυξης στην
Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:7Χ8Χ7ΛΛ-Σ11).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297)
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α ́/23-12-2014).
10.Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171/Α ́/13-11-2017), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ
5/Α’/17.01.2018) και του άρθρου 14 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α’/31.05.2018).
11. Ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του ν. 4497/2017 με τις οποίες ορίζεται ότι, «Οι
λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών
αργιών. Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται με αποφάσεις του φορέα λειτουργίας που
δημοσιοποιούνται και αναρτώνται στο διαδικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που η ημέρα
λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η
ημέρα λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας επιτροπής λαϊκών αγορών και του
οικείου δήμου».

12. Τα με αριθμ. 3854/11-10-2021 και 3368/13-10-2021 έγγραφα των Σωματείου Παραγωγών-
Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης «ΟΜΟΝΟΙΑ» και Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών

Αγορών Θεσσαλονίκης «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», με τα οποία αιτούνται την έκτακτη μεταφορά της ημέρας
λειτουργίας των λαϊκών αγορών της 26ης Οκτωβρίου 2021 και 28ης Οκτωβρίου 2021, και τη
λειτουργία αυτών την 25η

/10/2021 και 27η

/10/2021 αντίστοιχα, λόγω αργιών.

13. Το με αριθμ. 650522(5583)/13-10-2021 έγγραφο της υπηρεσίας προς τους αρμόδιους Δήμους
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μας αποστείλουν την
προβλεπόμενη από τις διατάξεις γνώμη, αναφορικά με την έκτακτη μεταφορά λειτουργίας των
λαϊκών αγορών χωρικής τους αρμοδιότητας.
14. Το με αριθμ. 2839/19-10-2021 έγγραφο του Σωματείου Μικροπωλητών & Παραγωγών Λαϊκών
Αγορών εκτός πόλεως Θεσσαλονίκης, με το οποίο συναινεί στη μεταφορά της ημέρας
λειτουργίας των λαϊκών αγορών της 28ης Οκτωβρίου 2021, για να λειτουργήσουν την 27η
/10/2021.
15. Την με αριθμ. 24/ ΘΕΜΑ 1ο

/10ης Συνεδρίασης Ε.Λ.Α. ΜΕΘ στις 20-10-2021, παροχή σύμφωνης
γνώμης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. οποία διαβιβάστηκε και έλαβε τον αριθμ.
674000(5832) πρωτόκολλου.
16. Τα με αριθμ. πρωτ. 37138/18-10-021 Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, 17385/18-10-2021 Δήμου
Θερμαϊκού, 41356/19-10-2021 Δήμου Καλαμαριάς, 20564/18-10-2021 Δήμου Δέλτα,17.336/18-
10-2021 Δήμου Βόλβης έγγραφα, καθώς και το από, 19/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του Δήμου Ωραιοκάστρου, περί συναίνεσης μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας
λαϊκής αγοράς χωρικής τους αρμοδιότητας.
17. Τα με αριθμ. 49764/15-10-2021 Δήμου Νεάπολης Συκεών, 22062/15-10-2021 Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 46072/18-10-2021 Δήμου Παύλου Μελά, 262878/18-10-2021 Δήμου
Θεσσαλονίκης, 43698/20-10-2021 Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, περί μη περί συναίνεσης
μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας λαϊκής αγοράς χωρικής του αρμοδιότητας

3

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. την έκτακτη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς «Νέας Κρήνης» και
«Μαλακοπής» της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, που λειτουργούν στον Δήμο Καλαμαριάς και Δήμο
Πυλαίας –Χορτιάτη αντίστοιχα, όπως αποτυπώνονται στον ΣΥΝΗΜΜΈΝΟ ΠΙΝΑΚΑ (ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης), επειδή η ημέρα λειτουργίας τους συμπίπτει με
ημέρα τοπικής αργίας, προκειμένου να λειτουργήσουν την 25η

/10/2021.

2. την έκτακτη μεταφορά της ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021,
που λειτουργούν στους Δήμους Βόλβης, Δέλτα, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου και
Πυλαίας – Χορτιάτη όπως αποτυπώνονται στον ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ (ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης), επειδή η ημέρα λειτουργίας τους συμπίπτει με ημέρα
επίσημης αργίας, προκειμένου να λειτουργήσουν την 27η
/10/2021

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

Αφήστε μια απάντηση