Ψηφίστηκε η τροπολογία για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των Δήμων

Ψηφίστηκε η τροπολογία για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των Δήμων

Με προσθήκη τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών» που ψηφίστηκε από την βουλή, ψηφίστηκαν επίσης οι ρυθμίσεις για την χρονική περίοδο δραστηριοποίησης των ναυαγοσωστών.

Ειδικά για το τρέχον έτος 2021 η χρονική περίοδος που προβλέπεται στις πέρ. γ) της παρ. 11 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (Α’ 211) όπως εκκινεί την 22α Ιουνίου 2021. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί δύναμη του άρθρου 7 του ΠΔ 71/2020 (Α’ 166) είναι νόμιμες.

Αιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με την περ γ) της παρ 11 του άρθρου 15 του νόμου 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 211) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις» (Α’ 67) και το άρθρο 7 του ΠΔ 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α’ 166) οι φορείς διαχείρισης χωρών που θεωρούνται λουτρική εγκατάσταση, ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λυμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), υποχρεούνται την 1 Ιουνίου να έχουνε προσλάβει ναυαγοσώστες σε οργανωμένες ή μη παραλίες. Πλην όμως λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid- 19 ορισμένοι φορείς διαχείρισης χωρών δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη και δραστηριοποίηση ναυαγοσωστών. Παράλληλα επί του παρόντος η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για την αποτροπή της διάδοσης και εξάπλωσης του κορονοϊού Covid- 19. Ως εκτούτου παρίσταται απόλυτη ανάγκη σύντομης μετάθεσης της ανωτέρω ημερομηνίας έναρξης της χρονικής περιόδου προσλήψεις και δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών χωρίς ωστόσο να θίγονται οι συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί δύναμη των ανωτέρω διατάξεων. Ενόψει των ανωτέρω με την προτεινόμενη διάταξη, λόγω της συνέχισης της πανδημίας κορονοϊού Covid- 19 και των επιπτώσεων της προτείνεται η μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρονικής περιόδου προσλήψεις και δραστηριοποίησης ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες ώστε ειδικά για το τρέχον έτος 2021 η ανωτέρω αναφερόμενη χρονική περίοδος να εκκινεί την 22αΙουνίου 2021. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο αυτό είναι νόμιμες και έχουν πλήρη ισχύ.

Αφήστε μια απάντηση