Ψάχνει σχολικό τροχονόμο το 1ο Δημοτικό Μηχανιώνας

Ψάχνει σχολικό τροχονόμο το 1ο Δημοτικό Μηχανιώνας

Θέση για σχολικό τροχονόμο έχει ανοίξει και αφορά το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μηχανιώνας.

Δείτε την προκήρυξη:

«Πλήρωση θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το 1ο Δημ. Σχολ. Ν. Μηχανιώνας, σχολείο του Δήμου Θερμαϊκού».
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού , έχοντας υπόψη:
Τις παρ.3 και 4 του άρ. 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/23.3.1999)
Την παρ. 45 άρ. 14 Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 α /14.3.2000)
Την αρ. παρ. 2515/5/13 στ/15.9.1997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839 Β/19.9.97) ( η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την ΑΠ 2515/5/13/16.10.1997 (ΦΕΚ 967Β/29.10.1997)
Την αρ. 32633/29.9.2000/ΥΑ
Την με αρ. πρ. Φ.11.1/564/Γ1598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Την αριθμό 71/2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού
Προκηρύσσει
Την πλήρωση (1) μίας θέσης σχολικού τροχονόμου για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μηχανιώνας, η θητεία του οποίου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022.
Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο άνω των 18 ετών, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
Οι ώρες απασχόλησής του είναι:
· Από τις 7:50 έως 8:20 το πρωί
· Από 13:00 έως 13:30 το μεσημέρι.
Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
Ο εθελοντής τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο χρώματος κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Η επιτροπή που θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό θα είναι σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και θα αποτελείται από την
· Προϊσταμένη της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο.
· Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, μέλος και
· Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, μέλος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 1/11/2021 μέχρι και 5/11/2021 στις 12.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Επανομής Γραφείο σχολικής Επιτροπής Π.Ε. 28ης Οκτωβρίου 16 Επανομή, ή στο email της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής “sxep1@3025.syzefxis.gov.gr” προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
· Αίτηση
· Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
· Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
· Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού 2021
· Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Μοριοδοτούμενα δικαιολογητικά:
· Εντοπιότητα
· Σχέση με τη σχολική κοινότητα
· Κοινωνικά κριτήρια
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ”

Αφήστε μια απάντηση