Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο (14:00)

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο (14:00)

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αρ. πρωτ: Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 62857ΛΛ-0ΙΠ), δ) του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγγράφου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) της με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και στ) του άρθρου 61 “Ρυθμίσεις για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο και τη θητεία των αιρετών οργάνων – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4804/2021” του Ν. 4873/16-12-2021 (ΦΕΚ Α’ 248) με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 15ης/12-11-2021 και 16ης/26-11-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021. Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μεταβολής του ισολογισμού έναρξης 1-1-2018 περί των ακινήτων της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου “Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 3ης ΥΠΕ”: 1. Γ.Ν. Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”, 2.Γ.Ν. Θ. “Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” 3.Γ.Ν. Θ. “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ειδικής επιχορήγησης για την υλοποίηση του έργου “Διανοσοκομειακή Ενημέρωση για Ιατρικά Δεδομένα ασθενών με καρδιαγγειακά Νοσήματα με παρακολούθηση από απόσταση των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ”: 1. Γ.Ν. Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, 2.Π.Γ.Ν. Θ. “ΑΧΕΠΑ” 3.Γ.Ν. Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (Φ.Ε.Κ. 16/τ. Α΄/06-02-2001), για το έτος 2022.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων (Φ.Ε.Κ. 16/τ. Α΄/06-02-2001 & Φ.Ε.Κ. 1438/τ.Β΄/ 2001) του Λιμεναρχείου Ιερισσού, για το έτος 2022.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Σερρών για τη συγκρότηση επιτροπής θαλάσσιων μέσων αναψυχής αρ. 20 Γ.Κ.Λ. (Φ.Ε.Κ. 1929/τ.Β΄/2018) του Λιμεναρχείου Ιερισσού, για το έτος 2022.
Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ. 20
(Φ.Ε.Κ. 444/τ. Β΄/1999), όπως ισχύει, του Α΄Λ/Τ Ν. Μηχανιώνας, έτους 2022.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση για την απόσυρση του υπ΄αριθμ. ΚΗΟ 8613 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Κ.Μ.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διεξαγωγής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο “ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ” την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 για την εκλογή μελών προεδρείου του και μελών της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Αφήστε μια απάντηση