Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (16:00)

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (16:00)

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σήμερα, στις 4 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θρμαϊκού. Ξεχωρίζει το 3ο θέμα το οποίο παραπέμπει σε λειτουργία δημοτικής αστυνομίας.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση άδειας σε Δημοτική Σύμβουλο από τις υποχρεώσεις της, λόγω προβλημάτων υγείας ( άρθρο 68 του Ν. 3852/2010)
Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής από δημοτικό ακίνητο ΚΦ 108Τ στην Περαία
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση άσκησης αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από υπαλλήλους του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Θερμαϊκού, με δημοπρασία, σύμφωνα με τη διαδικασία της ΚΥΑ υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15-05-2020), των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας –Εσωτερικών, για το έτος 2022.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 5ο : Αποδοχή Δήλωσης Παραίτησης της κ. Κουτσουράδη Θεοδούλας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη», και Ορισμός Νέου Μέλους.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Εισηγητική Έκθεση Δ΄ Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2021.»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ.79/2022 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 63/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 9ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 74/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 75/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 11ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 76/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 12ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 77/2022 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 13ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών/Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2021.
Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Γεώργιος Τσαμασλής.

ΘΕΜΑ 14ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2021.
Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Γεώργιος Τσαμασλής.

Αφήστε μια απάντηση