Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα, στις 11 το πρωί, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ιδού τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, στις 7 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η συνεδρίαση θα λάβει
χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με
αριθμό 4/12-3-2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας δ) της με αρ. πρωτ : Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ : 62857ΛΛ-0ΙΠ) και ε) το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ.
20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, με τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικά, με
θέματα :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ο
:
Επικύρωση πρακτικών 11ης/2-8-2021 και 12ης/8-9-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Εισηγητής : Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.
Θέμα 2ο
:
Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Π.Κ.Μ.
Θέμα 3ο
:
Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 64/30-09-20 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Ορισμός υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική».
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Π.Κ.Μ.
1
Θέμα 4ο
:
Έγκριση εξουσιοδοτήσεων για την προσχώρηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού
Π.Κ.Μ.
Θέμα 5
ο
:
Επανένταξη των πωλητών λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ. στις ρυθμίσεις
ληξιπρόθεσμων οφειλών ημερησίου τέλους προσέλευσης βάσει των 296/2018 και
105/2015 Αποφάσεων Π.Σ. της Π.Κ.Μ., στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Θέμα 6
ο
:
Έγκριση όρων και διαδικασίας διενέργειας Κοινωνικού Προγράμματος για την
οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους
αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, με τη διάθεση ποσού
200.000,00 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2019.
Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Θέμα 7ο
:
Έγκριση για την απόσυρση των υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΥ-3113, ΜΕ-3430, ΚΥ-3533, ΜΕ-89028, ΚΗΗ-5310, ΚΗΗ-5311, ΚΗΗ- 5313, ΚΥ1471 και ΚΥ-2444 της Π.Ε. Πιερίας, λόγω του ασύμφορου κόστους επισκευής αυτών.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.
Θέμα 8ο
:
Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας στις γνωμοδοτικές επιτροπές Γ΄
Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄ Λ/Τ Πλαταμώνα για το έτος 2022.
Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Αφήστε μια απάντηση