Στις 16:00: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 16:00: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, στις 4 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δείτε τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1 ο : Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου του νέου
Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θερμαϊκού.(άρθρο 63στ’ Ν.
3852/2010).
Εισηγήτρια : Γ. Γραμματέας – κ. Αναστασία Κωνσταντίνα Κασάπη.

ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 241/2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά σε
«Κατάρτιση σχεδίου 4 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 3 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 249/2021 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 4 ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄ αρ. 6663
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 5 ο : Εισήγηση για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 6 ο : Αντικατάσταση του νόμιμου αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου
Θερμαϊκού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.»
Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

ΘΕΜΑ 7 ο : Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.- Προέδρου του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευτυχία Ζαριφέ.

ΘΕΜΑ 8 ο : Εισήγηση για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 9 ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Θερμαϊκού για
την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

Αφήστε μια απάντηση