Στις 12:00: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Στις 12:00: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Με 8 σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θερμαϊκού.

Ιδού τα θέματα:

ΘΕΜΑ 1 ο : Διαπίστωση επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του
οικονομικού φορέα “ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ”
προς τη Διυπουργική Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν.4412/2016, και για την απόδειξη της αξιοπιστίας του ως προσωρινού αναδόχου που
αφορά στην « Παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απολύμανσης
χημικών τουαλετών».

ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση «Παροχή Υπηρεσίας εγκατάστασης, συντήρησης και απολύμανσης
χημικών τουαλετών», σύμφωνα με την από 01/07/2022 της 56 Α πράξης της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών
μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους .

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο
«Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού 2021»
προϋπολογισμού 5.776.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 4 ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της συντάξεως εισηγήσεως – γνωμοδοτήσεως .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκα

ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ’’ με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 136779 ((Αριθμ.Διακήρυξης 434/18638/9-11-
2021), Προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 24%): 1.487.008,00 ευρώ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 6 ο : Αποδοχή δωρεάς Υπηρεσίών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης κατ’εφαρμογή
του Π.Δ 71/2021 για την πραγματοποίηση συναυλιών στο Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 7 ο : Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας των
σχολικών μονάδων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 8 ο : Κατάρτιση σχεδίου 5 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού,
οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

Αφήστε μια απάντηση