Στα χέρια της αστυνομίας ο 44χρονος ληστής της Περαίας

Στα χέρια της αστυνομίας ο 44χρονος ληστής της Περαίας
ÁíôáëëáãÞ ðõñïâïëéóìþí óçìåéþèçêå ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêõÞò 9 Íïåìâñßïõ 2012 êïíôÜ óôçí ðëáôåßá Éëßïõ, üôáí áóôõíïìéêïß ôçò ïìÜäáò ÄÉÁÓ ðåñéêýêëùóáí ýðïðôï áõôïêßíçôï, óôï ïðïßï åðÝâáéíáí äýï Üôïìá. Åß÷å ðñïçãçèåß êáôáäßùîç ôïõ ï÷Þìáôïò áðü ôïõò áóôõíïìéêïýò, ïé ïðïßïé êáôÜöåñáí ôåëéêÜ íá ôï áêéíçôïðïéÞóïõí óå ðñáôÞñéï õãñþí êáõóßìùí. Ïé äñÜóôåò âãÞêáí áðü ôï áõôïêßíçôï êáé üôáí êëÞèçêáí íá ðáñáäïèïýí Ýóôñåøáí ôá üðëá ôïõò êáôÜ ôùí áóôõíïìéêþí, ïé ïðïßïé ðõñïâüëçóáí, ôñáõìáôßæïíôáò Ýíáí åî' áõôþí. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θερμαϊκού, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 44χρονου ημεδαπού και συνεργού του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, για απόπειρα ληστείας και τρείς περιπτώσεις ληστειών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου 2020 και σε διάστημα δέκα (10) ημερών, στην περιοχή της Περαίας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και χρησιμοποιώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση των υποψήφιων θυμάτων τους και τη διαφυγή από τα σημεία τέλεσης των έκνομων πράξεων, με τη χρήση σωματικής βίας αφαίρεσαν από τρεις (3) γυναίκες και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από μία (1) ακόμα, τσάντες και σακίδιο πλάτης, αποκομίζοντας χρηματικά ποσά, κάρτες ανάληψης μετρητών, έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

Σε μία περίπτωση μάλιστα, κάνοντας χρήση κλεμμένης τραπεζικής κάρτας, προχώρησαν σε ανάληψη (600) ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση