ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (16:00)

ΣΗΜΕΡΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (16:00)

Στις 4 το απόγευμα, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με δύο θέματα (μεταξύ των 26 της ημερήσιας διάταξης) να κλέβουν την παράσταση. Πρόκειται για τη μείωση των δημοτικών τελών και την πρόταση Τσαμασλή για απαλλαγή των νέων ζευγαριών από δημοτικούς φόρους, για 3 χρόνια, όταν αποκτούν παιδί.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1 ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Θερμαϊκού για
την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ιωάννης Βογιατζής

ΘΕΜΑ 2 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 304/2021 απόφασης της Ο.Ε. και της υπ’ αριθ.
331/2021 συμπληρωματικής της, που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 7 ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκρισή της υπ’ αριθ. 344/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού,
Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για το
έτος 2022».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας
ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 345/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Μειώσεις ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού, για το έτος 2022».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 346/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Καθορισμού Τελών Συντελεστών Κοινοχρήστων χώρων».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 347/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Καθορισμού Τελών Κοιμητηρίων για το έτος 2022».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 348/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
Καθορισμού τιμής ακινήτων στις περιοχές που δεν έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την βεβαίωση και είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 349/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Παροχή οικονομικών ελαφρύνσεων για την συμβολή στην αντιμετώπιση του
δημογραφικού προβλήματος της χώρας».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 9 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 312/2021 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 10 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 314/2021 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 11 ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης
σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 330/2021 απόφαση
της Ο.Ε.)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας

ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 13 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2021 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 14 ο : Κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής σε διαγωνισμό του Αμπρικίδη Ιωάννη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 15 ο : Κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής σε διαγωνισμό του Παυλόπουλου
Βασιλείου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση για την έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 17 ο : Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 186 του ν. 3463/2006.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 307/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
που αφορά την «Εισηγητική Έκθεση Γ΄ Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του
Προϋπολογισμού του 2021.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 30/2021 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού.
Εισηγητής : Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού & Πολιτισμού κ. Παναγιώτης
Τροκάνας.

ΘΕΜΑ 20 ο : Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων Εθνικού Κτηματολογίου του
γεωτεμαχίου δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 190941501065 με δημιουργία νέου
γεωτεμαχίου ειδικής έκτασης στην Κ. Περαίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ιωάννης Βογιατζής
ΘΕΜΑ 21 ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ’ αριθ. 4234
αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 197/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ που αφορά
«Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ως προς το άρθρο 8
του Κανονισμού Προσωπικού και ειδικά ως προς τα προσόντα του Προϊσταμένου της
Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΕΥΑΘ – κ. Ιωάννης Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 23 ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2021 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ που
αφορά «Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2021 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου με θέμα: Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.-Οικονομική εισφορά (τροφεία)
για τη σχολική χρονιά 2021-2022».
Εισηγητής : Πρόεδρος του ΔΗΠΠΑΚΥΘ κ. Παναγιώτης Τροκάνας.

ΘΕΜΑ 24 ο : Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτική, Δημοτικής Περιουσίας, Δημοσίων
Σχέσεων και Τύπου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

ΘΕΜΑ 25 ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας με τους αναπληρωτές τους, για
συμμετοχή τους σε επιτροπές εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας.

ΘΕΜΑ 26 ο : Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια τακτικού
διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΔΗΚΕΘ, για τη χρήση από
1/1/2020 έως 31/12/2020
Εισηγητής : Πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ – κ. Χρήστος Τζίνας.
ΘΕΜΑ 27 ο : Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ
Εισηγητής : Δήμαρχος – κ. Γεώργιος Τσαμασλής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΑΡΙΦΕ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

Αφήστε μια απάντηση