Σε διάθεση εκμίσθωσης δύο σχολικά κυλικεία του Δήμου μας-Οι διακηρύξεις

Σε διάθεση εκμίσθωσης δύο σχολικά κυλικεία του Δήμου μας-Οι διακηρύξεις

Προς διάθεση εκμίσθωσης βρίσκονται τα κυλικεία του Γυμνασίου Ν. Επιβατών και του 2ου ΓΕΛ της Περαίας.

Διαβάστε αναλυτικά τις διακηρύξεις και κινηθείτε εάν ενδιαφέρεστε:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ

“Ο διαγωνισμός θα γίνει στο χώρο του γυμνασίου Ν.Επιβατών στις 13-12-2021 και ώρα 11:30πμ
Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 9 χρόνια, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2030 χωρίς καμιά περαιτέρω παράταση.
Άρθρο 3ο
Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των 4€ ετησίως.
Άρθρο 4ο
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
Άρθρο 5ο
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στο 1ο και 2ο γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
Άρθρο 6ο
Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ και στο κυλικείο να έχει ταμειακή μηχανή.
Άρθρο 7ο
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
Άρθρο 8ο
Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).
Άρθρο 9ο
Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου
Άρθρο 10ο
«Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), “Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”»

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ
ιβ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους. (παρ.6 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’)
Είναι αντίθετες προς την Κοινοτική νομοθεσία και τα άρθρα 1 και 2 του Ν 2431/1996 οι διατάξεις νόμων, μεταξύ των οποίων και της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν 2190/1994, που αξιώνουν ως όρο για την ελεύθερη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, με εξαίρεση εκείνες (θέσεις) που συνεπάγονται άσκηση δημόσιας εξουσίας ή διασφάλιση γενικών συμφερόντων του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων. Ωστόσο απαραίτητη, σε περίπτωση έλλειψης, η ιδιότητα του κατοίκου της περιοχής κατά το αστικό δίκαιο, όταν η τοπική σύνδεση προς ορισμένο δήμο ή κοινότητα απαιτείται και για τους ημεδαπούς. (ΓνΝΣΚ 50/2007 Τμ.Γ’)

Ποσό προσφοράς/ Υπολογισμός μοριοδότησης
Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο.
Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:
-Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια
-Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια

V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.

VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια. (παρ.1 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’)
Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. (παρ.16 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
Σε σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό μαθητών μικρότερο των 250, η Σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς να το μειώνει μέχρι και 50% για σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 60% για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΠΘ και Εσωτερικών. (παρ.11 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. (παρ.12 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)
Τα νήπια αν και εμπίπτουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εν τούτοις δια της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.1566/85 ανήκουν στην προσχολική αγωγή και διαχωρίζονται από τους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εφ όσον με την υπ αριθμ. Δ4/355/1994 κοινή υπουργική απόφαση το μίσθωμα του κυλικείου καθορίζεται από τον αριθμό των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση συστέγασης νηπιαγωγείου με άλλο σχολείο, ο αριθμός των νηπίων δεν θα υπολογίζεται για τον καθορισμό του μισθώματος του κυλικείου. (ΓνΝΣΚ 23/1998 Τμ. Α’)”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΓΕΛ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επανομή, 9 /11/ 2021
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. –112-
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 16
57500 – ΕΠΑΝΟΜΗ
Πληρ. Κα Αθανασίου Αργυρώ
Mail: sxep2@3025.syzefxis.gov.gr
Τηλ. 2392330108

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου)

Η Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Λυκείου Θερμαϊκού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του2ου Λυκείου Θερμαϊκού στις 13-12-2021 και ώρα 11:00πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού 2392330108 απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Γραμματέας της Σχολικής Επιτροπής

Αθανασίου Αργυρώ

Άρθρο 1ο
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο χώρο του 2ου ΓΕΛ Θερμαϊκού στις 13-12-2021 και ώρα 11:00πμ
Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 9 χρόνια, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2030 χωρίς καμιά περαιτέρω παράταση.
Άρθρο 3ο
Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των 4€ ετησίως.
Άρθρο 4ο
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
Άρθρο 5ο
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στο 1ο και 2ο γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
Άρθρο 6ο
Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ και στο κυλικείο να έχει ταμειακή μηχανή.
Άρθρο 7ο
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
Άρθρο 8ο
Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).
Άρθρο 9ο
Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου
Άρθρο 10ο
«Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), “Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”»

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ
ιβ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους. (παρ.6 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’)
Είναι αντίθετες προς την Κοινοτική νομοθεσία και τα άρθρα 1 και 2 του Ν 2431/1996 οι διατάξεις νόμων, μεταξύ των οποίων και της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν 2190/1994, που αξιώνουν ως όρο για την ελεύθερη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, με εξαίρεση εκείνες (θέσεις) που συνεπάγονται άσκηση δημόσιας εξουσίας ή διασφάλιση γενικών συμφερόντων του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων. Ωστόσο απαραίτητη, σε περίπτωση έλλειψης, η ιδιότητα του κατοίκου της περιοχής κατά το αστικό δίκαιο, όταν η τοπική σύνδεση προς ορισμένο δήμο ή κοινότητα απαιτείται και για τους ημεδαπούς. (ΓνΝΣΚ 50/2007 Τμ.Γ’)

Ποσό προσφοράς/ Υπολογισμός μοριοδότησης
Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο.
Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:
-Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια
-Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια

V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.

VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια. (παρ.1 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’)
Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων. (παρ.16 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
Σε σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό μαθητών μικρότερο των 250, η Σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς να το μειώνει μέχρι και 50% για σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 60% για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΠΘ και Εσωτερικών. (παρ.11 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. (παρ.12 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β)
Τα νήπια αν και εμπίπτουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εν τούτοις δια της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.1566/85 ανήκουν στην προσχολική αγωγή και διαχωρίζονται από τους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εφ όσον με την υπ αριθμ. Δ4/355/1994 κοινή υπουργική απόφαση το μίσθωμα του κυλικείου καθορίζεται από τον αριθμό των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση συστέγασης νηπιαγωγείου με άλλο σχολείο, ο αριθμός των νηπίων δεν θα υπολογίζεται για τον καθορισμό του μισθώματος του κυλικείου. (ΓνΝΣΚ 23/1998 Τμ. Α’)”

Αφήστε μια απάντηση