Παράταση διέλευσης από δάση και πάρκα εώς τις 3 Σεπτεμβρίου

Παράταση διέλευσης από δάση και πάρκα εώς τις 3 Σεπτεμβρίου

Λόγω του φόβου των πυρκαγιών παρατάθηκε η διέλευση από δάση και πάρκα εώς τις 3 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το ΦΕΚ:

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3953 τύχος Β’ 26 Αυγούστου 2021 νέα παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021 (Β’ 3661), 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) και 1019/4/ 24-ιδ’/19.8.2021 (Β’ 3877) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο μόνο
Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η ισχύς της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπι- ση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), όπως αυτή έχει παραταθεί με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021
(Β’ 3661), 1019/4/24-η’/12.8.2021 (Β’ 3746) και 1019/4/ 24-ιδ’/19.8.2021 (Β’ 3877) κοινές υπουργικές αποφάσεις και όπως οι περιοχές εφαρμογής της έχουν περιορισθεί με την υπό στοιχεία 1019/4/24-ια’/16.8.2021 (Β’ 3796) κοινή υπουργική απόφαση, παρατείνεται από τη λήξη της έως την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
Οι εξαιρέσεις της υπό στοιχεία 1019/4/24-α’/6.8.2021 (Β’ 3653) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή έχει παραταθεί με τις υπό στοιχεία 1019/4/24-ε’/8.8.2021, 1019/4/24-η’/12.8.2021 και 1019/4/24-ιδ’/19.8.2021 κοινές υπουργικές αποφάσεις, διατηρούνται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα της παρ. 1.

Αφήστε μια απάντηση