Κόπηκε το ρεύμα στο ΚΑΠΗ των Ν. Επιβατών

Κόπηκε το ρεύμα στο ΚΑΠΗ των Ν. Επιβατών

Κόπηκε το ρεύμα στο ΚΑΠΗ των Ν. Επιβατών, απόρροια, ίσως, του ότι είναι ανενεργό από την έναρξη της πανδημίας το 2020, οπότε και δεν ξαναλειτούργησε. Με ενέργειες του Τοπικού Συμβουλίου θα γίνει προσπάθεια επανασύνδεσής του.

Δείτε το πρακτικό από την συνεδρίαση:

“Ο κ. Κοριτσίδης Ιωάννης, ο κ. Μισηχρόνης Ευάγγελος και ο κ. Χαρµάνας Γεώργιος, εισηγούµενοι το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα της γνωµοδότησης για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος στο ΚΑΠΗ Νέων Επιβατών.

Πιο συγκεκριµένα ανέφεραν και ρώτησαν στην ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ τα εξής:

«Πριν µερικές µέρες µέλη της ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ ζήτησαν να χρησιµοποιήσουν το ΚΑΠΗ Νέων Επιβατών για εκµάθηση πρώτων βοηθειών σε εθελοντές του ∆ήµου Θερµαϊκού. ∆ιαπίστωσαν όµως ότι το ΚΑΠΗ των Νέων Επιβατών δεν είναι συνδεµένο µε το ηλεκτρικό ρεύµα, µήπως µπορείτε να µας πληροφορήσετε τους λογούς διακοπής ηλεκτροδότησης καθώς έχει να χρησιµοποιηθεί από µέλη του, από την αρχή της πανδηµίας SARS-COVID 19 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020); Ποιες ενέργειες έχετε κάνει; Πως θα αντιµετωπίσετε το θέµα; Έχετε ενηµερώσει την Αντιδηµαρχία Οικονοµικών; Έχετε υποβάλει αίτηση επανασύνδεσης; Ποιο είναι το πόσο οφειλής;

Με τα σχετικά (1) και (2) πληρώνονται οι δικαιούχοι τα ποσά του ακινήτου, µπορείτε να µας γνωρίσετε τον αριθµό του τηλεφώνου του ΚΑΠΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ; Όµως ο δικαιούχος του εγγράφου σχετ (1) µε Α∆Α 6ΒΨΚ0ΚΙ0-7Ν4 / 3-11-2021 έχει αποβιώσει, ποιος εισπράττει το ένταλµα πληρωµής; Τα έσοδα έξοδα µηνός Σεπτεµβρίου δεν κάλυψαν την οφειλή για το ηλεκτρικό ρεύµα σχετ (3); Γιατί µέχρι σήµερα δεν µας απαντήσετε στο σχετ (4) έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών που σας υποβάλλαµε τον Ιανουάριο του 2020; Εφ΄ όσον το εν λόγω ακίνητο δεν πληροί τους όρους σύµβασης µήπως πρέπει να επανεξεταστεί το θέµα στέγασης του ΚΑΠΗ Νέων Επιβατών;»

Η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα, η κα Μαλτή Ζωή, η κα Μαδυτινού Θεοκλή, ο κ. Ρούφτης Αλέξανδρος συµφώνησαν µε την ανωτέρω γνωµοδότηση. Ο κ. Κοριτσίδης Ιωάννης και ο κ. Μισηχρόνης Ευάγγελος συµφώνησαν µε την ανωτέρω γνωµοδότηση και πρόσθεσαν να λάβουν αναλυτική ενηµέρωση επί των θεµάτων που έθεσαν.

Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου δια περιφοράς, τα µέλη του συµβουλίου

Αποφασίζουν οµόφωνα

υπέρ της γνωµοδότησης για επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος στο ΚΑΠΗ Νέων Επιβατών καθώς και να απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήµατα από την ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ: τους λόγους διακοπής ηλεκτροδότησης καθώς έχει να χρησιµοποιηθεί από µέλη του, από την αρχή της πανδηµίας SARS-COVID 19 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020). Ποιες ενέργειες έχουν γίνει; Πως θα αντιµετωπιστεί το θέµα; Έχει ενηµερωθεί η Αντιδηµαρχία Οικονοµικών; Έχει υποβληθεί αίτηση επανασύνδεσης του ρεύµατος; Ποιο είναι το πόσο οφειλής; Με τα σχετικά (1) και (2) πληρώνονται οι δικαιούχοι τα ποσά του ακινήτου, να µας διευκρινιστεί ο αριθµός του τηλεφώνου του ΚΑΠΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. Ο δικαιούχος του εγγράφου σχετ (1) µε Α∆Α 6ΒΨΚ0ΚΙ0-7Ν4 / 3-11-2021 έχει αποβιώσει, ποιος εισπράττει το ένταλµα πληρωµής; Τα έσοδα και έξοδα µηνός
Σεπτεµβρίου δεν κάλυψαν την οφειλή για το ηλεκτρικό ρεύµα σχετ (3); Γιατί µέχρι σήµερα δεν έχουµε πάρει απάντηση για το σχετ (4) έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέων Επιβατών που έχει υποβληθεί από τον Ιανουάριο του 2020; Εφ΄ όσον το εν λόγω ακίνητο δεν πληροί τους όρους σύµβασης µήπως πρέπει να επανεξεταστεί το θέµα στέγασης του ΚΑΠΗ Νέων Επιβατών.

Η απόφαση µεταβιβάζεται στην ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ, προς ενέργεια”

Αφήστε μια απάντηση