Ερώτηση της “Δράσης Πολιτών” στον δήμαρχο για αγροτεμάχιο

Ερώτηση της “Δράσης Πολιτών” στον δήμαρχο για αγροτεμάχιο

Ανακοίνωση από τη “Δράση Πολιτών” του Γιώργου Χατζηβαλάση:

“Την μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στο «Πράσινο Σημείο» του Δήμου μας καταγγέλλει η ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Συγκεκριμένα, με αφορμή την λήψη Ασφαλιστικών Μέτρων σε βάρος του δήμου, που ζήτησε ιδιοκτήτης όμορου αγροτεμαχίου, αλλά και τις φωτιές που παρατηρούνται συχνά στο σημείο αποθήκευσης Ογκωδών Απορριμμάτων, η ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ κατέθεσε ερώτηση προς τον δήμαρχο, επισημαίνοντας ότι το αγροτεμάχιο 6450 έχει υπαχθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, προκειμένου να φιλοξενήσει τη δραστηριότητα Μονάδας Προσωρινής Αποθήκευσης ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου μας.

Με βάση το έγκριση αυτή έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις που πρέπει ο Δήμος μας να τηρεί. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ζητά να πληροφορηθεί εγγράφως, εάν τηρήθηκαν από την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης αλλά και τη Διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού έστω και οι Γενικές Δεσμεύσεις (Α) που περιγράφονται στο προαναφερόμενο έγγραφο, κάποιες από τις οποίες είναι ενδεικτικά οι εξής:

• Α.2 : Πρέπει να οριστεί από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας υπεύθυνος με κατάλληλη κατάρτιση για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΠΠΔ για όλο τον κύκλο ζωής του έργου ή της δραστηριότητας (κατασκευή, λειτουργία, παύση λειτουργίας.).
• Α.3 : «Ο φορέας υποχρεούται στην εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. οικ. 43942/4026 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2992/2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει».)
• Α.4 : Με ευθύνη της Αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας πρέπει να τηρείται το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Μετά από τα παραπάνω, καλείται η Διεύθυνση Καθαριότητας και ο Δήμαρχος να μας γνωρίσουν τα εξής:
Α. Τηρήθηκαν και σε ποιο βαθμό, τόσο αυτές όσο και οι άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν απο το προμνημονευόμενο έγγραφο;
Β. Έχει οριστεί από την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ο εν λόγω υπεύθυνος, και ποιός είναι; Εάν ορίστηκε υπεύθυνος, μπορεί να μας ενημερώσει;
Εάν δεν τηρήθηκαν τα ανωτέρω, τότε καθίστανται χωρίς αμφιβολία υπεύθυνοι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας του Δήμου μας, αφού εκ του αποτελέσματος -λόγω ελλιπούς επιμέλειας- επέτρεψαν να μετατραπεί ο χώρος όχι σε Μονάδα Προσωρινής Αποθήκευσης ογκωδών απορριμμάτων, αλλά σε χώρο ανεξέλεγκτης εναπόθεσης οποιονδήποτε απορριμμάτων χωρίς να τηρείται ουδεμία Περιβαλλοντική Δέσμευση από το Δήμο μας.

Δυστυχώς, χωρίς την τήρηση όσων αναφέρθηκαν, προφανώς δεν έχει γίνει διαχρονική καταγραφή και συνεπώς δεν υπάρχουν και στοιχεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε επεμβάσεις του αγροτεμαχίου είτε από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας ή γενικότερα από άλλες Υπηρεσίες του Δήμου μας.
Η ευθύνη κύριε Δήμαρχε, πέρα από την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία και Αντιδημαρχία, είναι δική σας ως επικεφαλής του Δήμου και αναμένουμε την απάντησή σας.
Για την ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Γιώργος Χατζηβαλάσης”.

Αφήστε μια απάντηση