ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Workshop για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Workshop για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους τελικούς  καταναλωτές

Σημαντικά ήταν τα οφέλη από τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε διαδικτυακά η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε μια συγκυρία όπου οι προκλήσεις για τον κλάδο της ενέργειας κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Στη συνάντηση προσκλήθηκαν όλοι οι Χρήστες Διανομής που δραστηριοποιούνται στα δίκτυα φυσικού αερίου της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς κινήθηκε η παρουσίαση των βασικών θεμάτων μεταξύ των Εταιρειών Προμήθειας και της Εταιρείας. Τα θέματα που αναδείχθηκαν και τέθηκαν ειδικώς αφορούν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ τόνισε ότι τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές της Λειτουργικής Ανεξαρτησίας συμμορφούμενη πλήρως με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τη νομοθεσία. Περαιτέρω, αναλύθηκαν ρυθμιστικά ζητήματα καθώς και το πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς, της επέκτασης στις νέες περιοχές και της ασφάλειας των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν θέματα αναφορικά με τη πρόσβαση στο δίκτυο διανομής, την κατανομή και τιμολόγηση των διανεμόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου, όπως και με την εξέλιξη της ψηφιοποίησης των υποδομών και των λειτουργιών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με έμφαση στις πλατφόρμες τηλεμέτρησης και ανταλλαγής πληροφοριών με
τους Χρήστες Διανομής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία υποβλήθηκαν προτάσεις για την αποδοτική δια-λειτουργικότητα μεταξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών Διανομής, με στόχο την βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών προς τους Τελικούς
Καταναλωτές.

Τα οφέλη από αυτή την εποικοδομητική συνάντηση εντάσσονται στο πλαίσιο του εν εξελίξει ψηφιακού μετασχηματισμού ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα πάντοτε με το ισχύον κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών Διανομής και των Τελικών Καταναλωτών.

Κοινή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας τόσο για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ όσο και για τις Εταιρείες προμήθειας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς όφελος των Τελικών Καταναλωτών.

Αφήστε μια απάντηση