“Δράση Πολιτών”: Διαβούλευση Περιβαλλοντικής Μελέτης THESS INTEC

“Δράση Πολιτών”: Διαβούλευση Περιβαλλοντικής Μελέτης THESS INTEC

Η “ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ”, του Γιώργου Χατζηβαλάση, συμμετέχει ενεργά στη διαβούλευση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τεχνολογικού Πάρκου.

Διαβάστε αναλυτικά:

“Θέμα : Διαβούλευση της ΣΜΠΕ για την κατασκευή του Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΠ)
Σε συνέχεια της κοινοποιηθείσας μελέτης σας γνωρίζουμε ότι η δημοτική μας παράταξη έχει
τοποθετηθεί κατ’ αρχήν θετικά στο θέμα του Τεχνολογικού Πάρκου 4
ης Γενιάς «THESSINTEC» και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), που
πρόσφατα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Η ιδιαίτερη ενασχόληση, όμως, με την
ΣΜΠΕ απαιτεί τη διατύπωση και απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων:
1. Ποια είναι η προσφορότερη διαδικασία υλοποίησης/ανάπτυξης του ΤΠ 4ης Γενιάς;
2. Τι θα πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει το ΤΠ; Είναι απαραίτητα το ενυδρείο και το
ξενοδοχείο;
3. Αντιμετωπίζει η ΣΜΠΕ τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τόσο αυτά που υπάρχουν
στην περιοχή που θα αναπτυχθεί το ΤΠ, όσο και αυτά που θα δημιουργήσει;
Ανεξάρτητα λοιπόν από την κατ’ αρχήν θετική μας θέση, πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
Ερώτημα 1
Μια στοιχειοθετημένη απάντηση απαιτεί την γνώση του επιχειρηματικού σχεδίου
(χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προγραμματικοί στόχοι κ.λπ.) και των συμφωνιών για την
ανάπτυξή του.
Από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα η δημιουργία του ΤΠ στηρίχθηκε στο άρθρ. 11 του
Ν.3982/2011 και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που ακολούθησαν με τους Ν.4690/2020,
άρθρ. 18, Ν.4712/2020, άρθρ. 71 και Ν.4753/2020, άρθρ. 31.
Σκοπός της Εταιρείας «ΕΑΝΕΠ Thess – INTEC Α.Ε.» είναι η ίδρυση, ανάπτυξη και διαχείριση
και λειτουργία Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς. Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη
κερδοσκοπικός για τους μετόχους και κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 71 του Ν.4712/2020.
Η Thess-INTEC ασκεί πλήρως τα δικαιώματα επί του ακινήτου που ανήκει κατά κυριότητα,
νομή και κατοχή στην Ανώνυμη Εταιρεία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ

Με βάση τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις 31/12/2020, που
δημοσιοποιήθηκαν στις 26/9/2021, η Εταιρεία πραγματοποίησε έσοδα από δωρεές
574.000,00€ και έξοδα 107.092,52€. Επίσης αναφέρεται ότι η Α’ φάση του έργου αφορά
στην υλοποίηση των βασικών υποδομών για το σύνολο της έκτασης και στο 10% των
κτιριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει το Master Plan του Thess-INTEC.
Από τα παραπάνω και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ότι έχει προηγηθεί μια
δημόσια διαβούλευση ως προς το 1
ο ερώτημα, ενώ φαίνεται να έχει οριστεί μονοσήμαντα
η διαδικασία που επιλέχθηκε για την δημιουργία και οργάνωση του ΤΠ.
Επίσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί το Επιχειρησιακό και Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρείας
και του σχεδιαζόμενου ΤΠ, ώστε να είναι σαφείς οι χωρικές αναγκαιότητές του και των
απαραίτητων συνοδευτικών λειτουργιών του.
Ερώτημα 2
ο
Σχετικά με τις επιπλέον κατασκευές και δραστηριότητες (πχ. ενυδρείο, ξενοδοχείο), πέραν
αυτών που σχετίζονται αμιγώς με το τεχνολογικό πάρκο, δεν βρέθηκαν στοιχεία ανάλυσης
και τεκμηρίωσης.
Μπορεί βέβαια κάποιος να υποθέσει ότι οι κατασκευές και δραστηριότητες αυτές
(ενυδρείο και ξενοδοχείο) στόχο έχουν, αφενός την προσέλκυση επενδυτών (που θα
συνεισφέρουν ίσως και στην κατασκευή τους), αφ’ ετέρου δε στην προσέλκυση
κοινού/χρηστών των εγκαταστάσεων αυτών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν οικονομικά στην
λειτουργία του τεχνολογικού πάρκου.
Πέρα από τις υποθέσεις, λοιπόν, θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής:
(α) από τα υπάρχοντα στοιχεία στα τεύχη του ΕΠΣ και της ΣΜΠΕ, προκύπτει ότι τα
υπάρχοντα σήμερα Ξενοδοχεία στην περιοχή και ευρύτερα στο πολεοδομικό συγκρότημα
της Θεσσαλονίκης (ανάμεσά τους και μερικά 5*) παρουσιάζουν διαχρονικά πληρότητα (και
μάλιστα προ κορονοϊού) μικρότερη του 50%, ενώ αυτά του Δήμου Θερμαϊκού παρουσιάζουν
πληρότητα μικρότερη και του 40%. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο ή το
αντίθετο;
(β) το προτεινόμενο Ενυδρείο (χωρίς άλλα γνωστά στοιχεία) προκύπτει να είναι πολύ
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Κρήτης (Θαλασσόκοσμος), που όμως έχει μια διαχρονική
ανάπτυξη αλλά κυρίως την επιστημονική στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Το σχεδιαζόμενο στο τεχνολογικό πάρκο ενυδρείο έχει εξασφαλίσει
αντίστοιχη επιστημονική στήριξη, που θα εγγυάται τη λειτουργία του;
Ερώτημα 3
ο
Οι όποιες απαντήσεις στο ερώτημα αυτό επιχειρούνται με βάση τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στο τεύχος και τα σχέδια του προτεινόμενου ΕΠΣ και χωρίς να είναι
διαθέσιμο το Master Plan του Thess-INTEC, στο οποίο (μάλλον) θα υπάρχουν και θα
τεκμηριώνονται τα σχετικά με τις κτιριακές ανάγκες του Τεχνολογικού Πάρκου στοιχεία, το
χρονοδιάγραμμα ανάπτυξής και οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι. Η τεκμηρίωση αυτή
απουσιάζει από τα τεύχη του ΕΠΣ και της ΣΜΠΕ με συνέπεια να μην είναι εφικτή η
συναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων

Ζώνη Άμεσης Επιρροής (ΖΑΕ)
Στο τεύχος του ΕΠΣ ορίζεται ως Ζώνη Άμεσης Επιρροής (ΖΑΕ) η έκταση την οποία θα
καταλάβει το (ΤΠ) και μικρά τμήματα από τις Δημοτικές Ενότητες Περαίας και Μίκρας, με
νότιο όριο την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας (Επ.Ο. 27). Με τον τρόπο αυτό
περιορίζεται σημαντικά η διερεύνηση των επιπτώσεων από την δημιουργία του (ΤΠ) μόνον
εντός αυτής της πολύ περιορισμένης ΖΑΕ και αποφεύγεται να διερευνηθούν οι επιδράσεις
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού. Όμως, αν λάβει κανείς υπόψη αυτά που
αναφέρονται στα τεύχη του ΕΠΣ και της ΣΜΠΕ, η πλήρης ανάπτυξη του Τεχνολογικού
πάρκου θα σημαίνει την ύπαρξη στη συγκεκριμένη θέση ενός οικιστικού συγκροτήματος
(μεγέθους Δημοτικής Ενότητας) με 12.200 χρήστες, από τους οποίους οι 8.500 είναι οι
χρήστες του επιχειρηματικού πάρκου και οι υπόλοιποι των άλλων δραστηριοτήτων
(ενυδρείο, ξενοδοχείο, πάρκα, κ.λπ.).
Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Βελτίωση Υπεδάφους – Προστασία Ακτογραμμής
Μεγάλο τμήμα των 760 στρ. της περιοχής που προορίζεται για το τεχνολογικό πάρκο
αναφέρεται στο ΕΠΣ ως περιοχή «απαγόρευσης δόμησης», από την άποψη της γεωλογικής
καταλληλόλητας της περιοχής, λόγω των μηδενικών σχεδόν επιφανειακών της κλίσεων, που
δεν επιτρέπουν την αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προτείνεται, αφενός μεν αποστραγγιστικό
δίκτυο προστασίας από τα όμβρια της ευρύτερης περιοχής, αφετέρου δε σημαντικές
επιχωματώσεις για την δημιουργία κλίσεων, που θα βοηθούν την αποστράγγιση των νερών.
Επιχωμάτωση προτείνεται και για την κάλυψη/προστασία του τμήματος της περιοχής που
γειτνιάζει με τον αιγιαλό, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις παράκτιες
πλημμύρες. Αξίζει να αναφερθεί εδώ, ότι δεν γίνεται καμία αναφορά για την διάβρωση της
ακτής, σε όλο της σχεδόν το μήκος από το αεροδρόμιο και έως τους Νέους Επιβάτες, η οποία
έχει παρατηρηθεί αλλά και έχει επισημανθεί και οφείλεται στην επέκταση του διαδρόμου
10-28 του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Για το λόγο αυτό έχουν συνταχθεί σχετικές μελέτες,
αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί έργα προστασίας της ακτής.

4
Χωροθέτηση υπο-περιοχών
Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο τεύχος του ΕΠΣ, προκύπτει ότι «…πρακτικά για το
σύνολο του ακινήτου (με μόνη εξαίρεση ίσως τη ζώνη του παραλιακού μετώπου) απαιτείται
να ληφθούν μέτρα βελτίωσης του υπεδάφους σ’ όλες τις δομούμενες επιφάνειες προς άρση
του υψηλού κινδύνου ρευστοποίησης». Το γεγονός αυτό και όχι άλλα κριτήρια,
περιβαλλοντικά ή αισθητικά, φαίνεται ότι «επιβάλει» και τη χωροθέτηση των υπο-περιοχών
της συνολικής έκτασης, στις οποίες θα αναπτυχθούν οι διάφορες χρήσεις που
προβλέπονται εντός του Τεχνολογικού Πάρκου. Έτσι, αντί του 1
ου εναλλακτικού σεναρίου,
σύμφωνα με το οποίο «…ο κοινόχρηστος χώρος με πράσινο προτείνεται ως διακριτή
περιοχή στη βόρεια πλευρά του ακινήτου κατά μήκος της παραλιακής ζώνης ενώ το
ξενοδοχείο, το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο καθώς και το θεματικό πάρκο, εκατέρωθεν
αυτού ως συνέχεια της ζώνης αυτής…» που θα δημιουργείτο ένας συνεχόμενος χώρος
αναψυχής-τουρισμού σε επαφή με την παραλιακή ζώνη και το θαλάσσιο μέτωπο, τελικά
επιλέχθηκε το 2ο σενάριο σύμφωνα με το οποίο ο κοινόχρηστος χώρος περιορισμένης
έκτασης με πράσινο προτείνεται ως διακριτή ζώνη στη βόρεια πλευρά του ακινήτου, κατά
μήκος της παραλιακής ζώνης. Το ξενοδοχείο και το θεματικό πάρκο χωροθετούνται σε
διακριτή ζώνη κατά μήκος του ανατολικού ορίου (ρέμα) του οικοπέδου, ενώ ο κοινόχρηστος
χώρος πρασίνου προτείνεται να αναπτυχθεί στο νότιο και δυτικό τμήμα της έκτασης.
Η επιλογή αυτή δεν εξασφαλίζει τη συνέχεια του παραλιακού μετώπου με σημαντικής
έκτασης κοινόχρηστους χώρους πρασίνου στο παράκτιο όριο της έκτασης αυτής, όπως
προβλέπεται στο ΕΠΣ του Παραλιακού Μετώπου της Θεσσαλονίκης (από το Καλοχώρι στο
Αγγελοχώρι, όπως έχει καθιερωθεί να προβάλλεται).
Αύξηση του συντελεστή δόμησης
Η περιοχή για την δημιουργία του (ΤΠ) ανήκει, σύμφωνα με το ΓΠΣ του Δήμου Θερμαϊκού
στη Ζώνη Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ΖΑΔ-1 με μέσο συντελεστή δόμησης 0,35. Στο ΕΠΣ,
χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση, θεωρείται ότι είναι αναγκαία η δόμηση 200.000 m2 και για
το λόγο αυτό προτείνεται η αύξηση του συντελεστή δόμησης σε 0,45.
Σύμφωνα με το ΕΠΣ η προτεινόμενη κατανομή της έκτασης είναι η εξής: «Η έκταση του
ακινήτου είναι 756.968,38 τ.μ. εκ των οποίων το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων είναι 189.242,10 τ.μ.. Ποσοστό 20,00% αυτού αντιστοιχεί στο χώρο
περιμετρικού υψηλού πρασίνου, ποσοστό 26,00% αντιστοιχεί στο οδικό δίκτυο και τους
χώρους στάθμευσης και ποσοστό 54,00% αντιστοιχεί στο κοινόχρηστο χώρο, για την
εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικής κλίμακας εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού.
Η μέγιστη έκταση σύμφωνα με τα παραπάνω για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου
υπολογίζεται σε 567.726,29 τ.μ. (ποσοστό 75% της συνολικής επιφάνειας)». Όπως
προαναφέραμε, όμως, δεν έχει δημοσιοποιηθεί το Επιχειρησιακό και Επιχειρηματικό
Σχέδιο της Εταιρείας και του σχεδιαζόμενου Τεχνολογικού Πάρκου, από το οποίο να
προκύπτει η αναγκαιότητα μιας τόσο μεγάλης έκτασης δόμησης.

5
Προστασία ορνιθοπανίδας
Και μετά τους υπολογισμούς της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, στο τεύχος του ΕΠΣ
αναφέρονται τα παρακάτω: «Όσον αφορά στην περιβαλλοντική διάσταση της φέρουσας
ικανότητας, η εξέταση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης
συνηγορεί σε πρακτικά μηδενικές επιδράσεις του έργου στο φυσικό περιβάλλον, δεδομένου
ότι εντός του ακινήτου δεν υφίσταται καμία περιοχή φυσικού ενδιαφέροντος ή τμήμα
αυτής, ούτε προστατευόμενες ευαίσθητες περιοχές, ενώ και η θαλάσσια περιοχή στο
βόρειο μέτωπο του ακινήτου δεν εμπίπτει σε προστατευόμενες παράκτιες ζώνες.
Απεναντίας, η παρέμβαση θα συμβάλει στην εξυγίανση της περιοχής (συμπεριλαμβανομένης της γεωμορφολογικής ενίσχυσης) και στην δημιουργία σημαντικού μεγέθους
φυόμενων επιφανειών εντός του υπερτοπικού πάρκου πρασίνου αλλά και σε άλλες
υποζώνες του ακινήτου, οι οποίες με τη σειρά τους θα φιλοξενούν και ορισμένα είδη
πτηνών».
Παραβλέπονται/αγνοούνται όμως, ότι σε τμήμα της περιοχής υπάρχει (αν και δεν είναι
θεσμοθετημένο) εκτεταμένο παράκτιο έλος (τμήμα του παλιότερα ενιαίου υγροτοπικού
σχηματισμού των εκβολών του Ανθεμούντα), που φιλοξενεί σπάνια και προστατευταία
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι αμφίβολο αν ο υγρότοπος μπορεί ολικά ή
μερικά να διατηρηθεί και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό, ειδικά αν (όπως αναφέρουν
καταγραφές οικολογικών οργανώσεων) σε αυτόν φιλοξενούνται προστατευόμενα είδη
πουλιών για αναπαραγωγή, διαχείμαση ή στάση κατά τη διάρκεια της μετανάστευσής τους.

Αναγκαίες υποδομές
Όσον αφορά τις απαιτούμενες υποδομές, στο τεύχος του ΕΠΣ αναφέρονται τα εξής: «Τέλος,
ως προς τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής σχετικά με την δυνατότητα ικανοποίησης
υδρευτικών και άλλων τεχνικών απαιτήσεων, δεν αναμένονται ζητήματα καθώς συνορεύει
με οικιστική περιοχή που διαθέτει τα απαιτούμενα δίκτυα τεχνικών υποδομών.»

6
Παραβλέπονται/αγνοούνται όμως, ότι το Τεχνολογικό Πάρκο στην πλήρη ανάπτυξη του:
(α) θα παράγει ημερησίως περί τα 500 κυβικά μέτρα απόβλητων, ενώ στην περιοχή δεν
υπάρχει αναπτυγμένο δίκτυο συλλογής ακαθάρτων και δεν είναι δεδομένο, ότι -αυτό που
υπάρχει στην δομημένη έκταση του Δήμου Θερμαϊκού- έχει την δυνατότητα να
αποχετεύσει και τα λύματα του Τεχνολογικού Πάρκου. Διατυπώνεται στο κείμενο η
πιθανότητα και τοπικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, αλλά χωρίς επιπλέον αναφορά σε
τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτής της μονάδας, και
(β) θα έχει ανάγκη υδροδότησης 620-640 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, ενώ ο Δήμος
Θερμαϊκού έχει προβλήματα υδροδότησης (που ακροθιγώς αναφέρονται και στο τεύχος
του ΕΠΣ). Παρά τις εξαγγελίες των τοπικών αρχών ο Δήμος δεν υδροδοτείται από την ΕΥΑΘ,
η οποία αδυνατεί, με τα σημερινά διαθέσιμα αποθέματα πόσιμου νερού να εξασφαλίσει
και την υδροδότηση του Δήμου Θερμαϊκού ή τμημάτων αυτού.
Τα παραπάνω επηρεάζουν σαφώς την φέρουσα ικανότητα της περιοχής με βάση τα
υφιστάμενα δίκτυα υποδομής και απαιτούν την επιπλέον διερεύνηση για το πως θα
επιλυθούν.
Για την ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Γιώργος Χατζηβαλάσης”

Αφήστε μια απάντηση