Διατίθεται το κυλικείο του Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς-Η διακήρυξη

Διατίθεται το κυλικείο του Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς-Η διακήρυξη

Διατίθεται προς μίσθωση το κυλικείο του Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς.

Δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού στην παρακάτω διακήρυξη:

“Η Σχολική Επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Ν.Κερασιάς
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Δημ. Σχολείου Ν. Κερασιάς
στις 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο
της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Θερμαϊκού
2392330107 και στο thermaikos.gr, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη
διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Γραμματέας

Μπαλασάς Ευάγγελος
ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο χώρο του 4ου δημ.σχολείου Περαίας στις 24-11-2020 και ώρα
10:00πμ
Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για 9 χρόνια, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης
και θα λήξει την 30η
Ιουνίου του έτους 2029 χωρίς καμιά περαιτέρω παράταση.
Άρθρο 3ο
Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των 4€ ετησίως.
Άρθρο 4ο
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή
αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση
του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του
κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική
επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης
της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
Άρθρο 5ο
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30
Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα
υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.
Άρθρο 6ο
Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ και στο κυλικείο να έχει
ταμειακή μηχανή.
Άρθρο 7ο
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.
Άρθρο 8ο
Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη
Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).
Άρθρο 9ο
Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του
κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου
Άρθρο 10ο
«Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη.
Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις
εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις
προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), “Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”»
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το
μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται
σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο,
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά
αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ)
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την
αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται
για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά
νομικά πρόσωπα)
η) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος
εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν
απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)”.

Αφήστε μια απάντηση