Αποφάσεις Τοπικού για τρενάκι και πεζοδρόμηση οδού Δημοκρατίας στην Περαία

Αποφάσεις Τοπικού για τρενάκι και πεζοδρόμηση οδού Δημοκρατίας στην Περαία

Σύµφωνα µε την εισήγηση της πρόεδρου στο Πρόγραµµα ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας Περιβάλλον
«∆ράσεις ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» µπορεί να ενταχθεί η αγορά Λεωφορείου ∆ηµοτικής συγκοινωνίας (µε
προδιαγραφές ΑΜΕΑ) που θα διευκολύνει την µετακίνηση των κατοίκων της Άνω Περαίας προς την κάτω και αντίστροφα.
Θα διευκολύνει την µετακίνηση των παιδιών που πηγαίνουν από την κάτω Περαία στο Λύκειο (πάγιο αίτηµα των γονέων),
καθώς και των παιδιών που αθλούνται στο κλειστό Γυµναστήριο. Επίσης θα κάνει δροµολόγια προς το ΚΑΠΠΑ ώστε να
µπορούν πολλοί δηµότες που δεν έχουν µεταφορικό µέσον να πηγαίνουν να αθλούνται (παιδιά, άτοµα τρίτης ηλικίας).
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την λιγότερη χρήση του αυτοκινήτου ώστε να υπάρξει αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας
και του παρκαρίσµατος. Καθώς και η κατασκευή/προµήθεια του απαραίτητου Σταθµού Φόρτισης του ανωτέρου
οχήµατος. Επίσης στο ίδιο πρόγραµµα εισηγούµαι την ένταξη αγοράς τρενάκι (µε προδιαγραφές ΑΜΕΑ) το οποίο θα
διασχίζει όλη την παραλία Οι τοπικοί σύµβουλοι τοποθετήκαν ως η κ. Αδαµίδου Ουρανία υπέρ, η κ.Αγγελίδου Ελένη
υπέρ, ο κ.Βογιατζής Αντώνιος υπέρ, η κ.Βουλγαράκη Ιωάννα υπέρ, η κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία υπέρ, η κ. Καραµανίδου
Πολυξένη υπέρ, η κ.Στρογγύλη Σουλτάνα υπέρ, ο κ. Καζάκος Μαυρουδής υπέρ, οι κ.κ. Κρουστάλη Μαρία και Λιάπη
Χρυσούλα είναι υπέρ στο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο αλλά κατά για το τρενάκι και ανέφεραν: κ.Κρουστάλη για το τρενάκι
στην παραλιακή, πρέπει να κατατεθεί ανάλογη µελέτη, διότι πολλές φορές δεν µπορούµε να µετακινηθούµε οι πεζοί
λόγω των πολλών τραπεζοκαθισµάτων και η κ. Λιάπη για το τρενάκι έχω τις αντιρρήσεις µου γιατί νοµίζω ότι χρειάζεται
πρώτα µια κυκλοφοριακή µελέτη για την παραλία παίρνοντας υπόψη ότι σε πολλά κοµµάτια της παραλίας ο χώρος είναι
πολύ στενός και µε την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων δεν υπάρχει χώρος ούτε για τους πεζούς ο κ.∆ούκας
∆ηµήτριος υπέρ µε τις εξής παρατηρήσεις: όσον αφορά την αξιοποίηση τέτοιων προγραµµάτων φυσικά είµαστε θετικοί.
Βεβαίως µέχρι να υλοποιηθούν αυτά και µέχρι να γίνει η εγκατάσταση του όποιου σταθµού φόρτισης θα πρέπει άµεσα
να µπει ένα συµβατικό λεωφορείο και να προσληφθούν αντίστοιχα και κάποιοι οδηγοί, απ’ τον ήδη υπάρχοντα
προϋπολογισµό του δήµου καθώς όπως έχουµε επισηµάνει πολλές φορές, τα δηµοτικά τέλη του δήµου Θερµαϊκού είναι
υψηλότερα σε σχέση µε άλλους δήµους της χώρας και χωρίς αυτό να έχει ουσιαστικό αντίκρισµα στις υπηρεσίες και στις
υποδοµές που προσφέρει στους κατοίκους. Κι επίσης να σηµειώσουµε ότι αυτό που αναφέρεται στην εισήγηση της
προέδρου, ότι δηλαδή µε αυτόν τον τρόπο θα αποσυµφορηθούν οι δρόµοι και θα βελτιωθεί το θέµα του παρκαρίσµατος
προφανώς δεν ισχύει, µε την έννοια ότι είναι ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν αρκεί µόνο αυτό για να
βελτιωθεί η κυκλοφοριακή κατάσταση στην Περαία. Τώρα όσον αφορά το τρενάκι στην παραλία, δεν είµαστε αρνητικοί
απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες αλλά καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι δευτερεύουσας σηµασίας µπροστά στα οξυµένα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δηµότες.

ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σύµφωνα µε το έγγραφο 1549/2-2-2021 της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητούνται προτάσεις για τη σύνταξη
µελέτης για ασφαλτόστρωση, κρασπέδωση και πεζοδρόµηση στα όρια της Κοινότητας Περαίας. Οι τοπικοί σύµβουλοι
τοποθετήκαν ως εξής : η κ. Αδαµίδου Ουρανία δεν έστειλε προτάσεις διότι είναι εκτός των ορίων του ∆ήµου αύτη την
περίοδο. Η κ.Αγγελίδου Ελένη πρότεινε: α) Επείγον οι ασφαλτοστρώσεις όλων των κάθετων της Ανθέων δρόµων από
την Πλάτωνος προς Ν. Επιβάτες µέχρι τα όριά µας και στην οδό Κρήτης από την οδό Ρωµανού και πέρα δηλ. και µετά
την οδό Σόλωνος. β) Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η πεζοδρόµηση της οδού ∆ηµοκρατίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των µητέρων µε καρότσια, ατόµων µε τρίτης ηλικίας και αναπήρων. Επιπρόσθετα
προτείνεται να µονοδροµηθεί η ∆ηµοκρατίας µε κατεύθυνση προς Ν.Επιβάτες και να δοθεί το ένα ρεύµα για χώρο
πάρκινγκ των οχηµάτων κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου για να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες και τα
καταστήµατα της περιοχής. Επιπλέον προτείνω να διαµορφωθούν τα οικόπεδα του Ερυθρού Σταυρού και ο χώρος
έµπροσθεν του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου (οδός Μηδείας) σε πάρκινγκ δηµοτών. Ο κ.Βογιατζής Αντώνιος είπε ότι οι
ανάγκες της κοινότητας στάλθηκαν στην Τεχνική υπηρεσία µέσω του Τεχνικού προγράµµατος που πρότεινε το Τοπικό
Συµβούλιο. Η κ.Βουλγαράκη Ιωάννα πρότεινε: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α .ΑΝΩ ΠΕΡΑΙΑ:ΠΗΓΑΣΟΥ, ΠΗΓΑΣΟΥ Ο ∆ΡΟΜΟΣ
ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ, ΑΘ. ∆ΙΑΚΟΥ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ( ΜΕΤΑΞΥ ΣΜΥΡΝΗΣ
&ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ), ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΕΩΣ, Π. ΜΕΛΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (το πρώτο τετράγωνο µε Θεσ/νικης ), Ο∆ΟΣ
ΚΑΘΗΤΗΤΩΝ, ΠΑΡΚΙΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣ, ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ΝΙΚΗΣ, ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
(ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΛΙΠΟΛΕΩΣ &Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ), ΕΙΡΗΝΗΣ, ΟΛΗ Η Ο∆ΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΣΑΛΙ∆Η(ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 50-80
ΜΕΤΡΑ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ), Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ LIDL (ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆. ΘΕΡΜΗΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΜΙΣΟ
ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ∆. ΘΕΡΜΗΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ), ΣΜΥΡΝΗΣ
Β. ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΙΑ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ – ΟΜΗΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ, ΟΙ ∆ΥΟ ΚΑΘΕΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΞΕΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ(ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΣΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ), ΣΟΛΩΝΟΣ(ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΣΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ), ΙΩΝΙΑΣ (ΜΕΤΑΞΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ), ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝΘΕΩΝ. ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ: ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΠΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ COSMOTE (ΣΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΕΧΟΥΝ
ΣΗΚΩΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ), ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ GOODY’S, ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΛΗ Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΚΡΑΣΠΕ∆Α, ΚΡΗΤΗΣ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΟΡΑΗ), ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΙΩΝΙΑΣ(ΜΕΤΑΞΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΑΝΟΥ),
ΑΝΘΕΩΝΓΩΝΙΑ ΜΕ ΡΩΜΑΝΟΥ (ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ), ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΑ
ΑΠΕΝΑΝΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ), ΚΡΑΣΠΕ∆Α: ∆ΙΑΖΩΜΑ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΜΗ∆ΕΙΑΣ. Η κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία
συµφωνεί µε την είσηγηση της κ. Βουλγαράκη, η κ. Καραµανίδου Πολυξένη πρότεινε: Επιδιόρθωση και αντικατάσταση
κρασπέδου και πλακών πεζοδροµίου, λόγω µεγάλης φθοράς, ( είναι σπασµένα) και επικίνδυνα για τους πεζούς, σε τµήµα
της Αποστόλων Πέτρου και Παύλου από το ύψος της Ιωνίας ως και την Κρήτης. Πεζοδρόµηση στην Μηδείας από το
ύψος της Ανθέων µέχρι και την ∆ηµοκρατίας. (µπροστά από το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο και κάτω). Αντικατάσταση στην
Αµπελοκήπων µερικών πλακών πεζοδροµίου, ( χρώµατος κόκκινου) διότι έχουν κλίση και µε τα χρόνια χρήσης είναι
ιδιαίτερα ολισθηρές και επικίνδυνες. Πεζοδρόµια στην οδό ∆ηµοκρατίας από το ύψος της οδού Ρωµανού . Η κ.Στρογγύλη
Σουλτάνα δεν έστειλε προτάσεις. Η κ.Κρουστάλη Μαρία εξέφρασε την άποψη: Η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να ελέγχει
τους εργολάβους( φυσικού αερίου, κινητής τηλεφωνίας) αν παραδίδουν σωστά το δρόµο µετά την αποπεράτωση των
εργασιών. ∆εν έχει προτάσεις, γιατί θα πρέπει να συντηρούνται όλοι οι δρόµοι και όχι µόνο όσοι είναι κοντά στα σπίτια
µας. Θα πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία να γνωρίζει ποιοι δρόµοι χρειάζονται συντήρηση. Η κ. Λιάπη Χρυσούλα διατύπωσε
τις εξής απόψεις: Για τις ασφαλτοστρώσεις, πεζοδροµήσεις κλπ νοµίζω ότι η τεχνική υπηρεσία ξέρει σε ποιους δρόµους
υπάρχουν εργολάβοι (φυσικό αέριο, οπτικές ίνες κλπ) οπότε εκεί πρώτα πρώτα πρέπει να ελέγχονται οι εργολάβοι αν
παραδίνουν τους δρόµους σε καλή κατάσταση και διαφορετικά να υποχρεώνονται να αποκαθιστούν τις ζηµιές που
προκαλούν. Για τις υπόλοιπες ζηµίες στους δρόµους φοβάµαι ότι προτείνοντας οι σύµβουλοι σηµεία που προφανώς είναι
γύρω από το σπίτι µας ή την δουλειά µας θα αφήσουµε το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής µας αχαρτογράφητο. Μήπως
η τεχνική υπηρεσία θα πρέπει να τρέξει ένα πρόγραµµα χαρτογράφησης του δήµου µας για την κατάσταση των δρόµων
και των πεζοδροµίων και τα τοπικά συµβούλια να βοηθήσουν αν µπορούν. Εξάλλου τώρα µε την καραντίνα εγώ
προσωπικά κυκλοφορώ ελάχιστα οπότε δεν έχω υπόψη µου κάτι. Ο κ. Καζάκος Μαυρουδής πρότεινε τα εξής:
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΗΣΙΟ∆ΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΗΣΙΟ∆ΟΥ 10(ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΥΑΘ
Ε∆Ω ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΠΟΥ ΕΣΠΑΣΑΝ), ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 11 ΜΕ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΩΝΙΑ. Ο κ. ∆ούκας ∆ηµήτριος εξέφρασε τις εξής απόψεις:
Όσον αφορά τους δρόµους, έχουµε αναφέρει πολλές φορές ότι το πρόβληµα είναι γενικευµένο στην περιοχή. Οι
περισσότεροι δρόµοι και τα πεζοδρόµια(αν όχι όλοι) µε ελάχιστες εξαιρέσεις παρουσιάζουν κακοτεχνίες από µικρότερες
ως µεγαλύτερες κι έχουµε µιλήσει πολλές φορές για την αναγκαιότητα µιας ευρύτερης συγκοινωνιακής µελέτης για το
δήµο. Παρ’όλα αυτά στο βαθµό που πρέπει να επισηµάνουµε και κάποια συγκεκριµένα σηµεία, λέµε τα εξής: Ολόκληρη
η ∆ηµοκρατίας ειδικά απ’το κοµµάτι της Ξενίου ∆ιος µέχρι τη διασταύρωση µε Αµπελοκήπων αλλά και η υπόλοιπη, η
οποία πληµµυρίζει µε την παραµικρή βροχή και ουσιαστικά δεν έχει και πεζοδρόµιο εκτός από ένα ακατάλληλο
υποτυπώδες σε ορισµένα σηµεία. Επίσης οι διασταυρώσεις Κρήτης-Ρωµανού, Κρήτης-Αµπελοκήπων κι αντίστοιχα ΙωνίαςΡωµανού και Ιωνίας- Αµπελοκήπων έχουν πολύ µεγάλο πρόβληµα, δηλαδή ολόκληρο το κέντρο της Περαίας ουσιαστικά.
Επίσης πολύ σοβαρό είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής διάβαση από και προς το 1ο
Γυµνασίου. Όλες οι προτάσεις θα
σταλούν στην Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και τις δικές της ενέργειες.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ

Η τοπικός σύµβουλος κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία εισηγήθηκε την αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων στο 1ο
∆ηµοτικό και την εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής στον αύλειο χώρο του, διότι όπως
αναφέρει Στο 1ο ∆ηµ. Σχ. Περαίας παρατηρείται το φαινόµενο της έντονης δυσοσµίας στους χώρους υγιεινής κάτι που
κατ’ επανάληψη έχει δηλωθεί από τους µαθητές. Για την άπαξ αντιµετώπιση του ζητήµατος προτείνεται η αντικατάσταση
των αγωγών αποχέτευσης και η τοποθέτηση ειδικής βαλβίδας αντεπιστροφής που θα αποτρέπει την επιστροφή των
αναθυµιάσεων των λυµάτων. Η ίδια σχολική µονάδα έχει γίνει επανειληµµένα στόχος εξωσχολικών, οι οποίοι βανδαλίζουν
τον εξωτερικό χώρο. Προτείνεται η εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης και καταγραφής µέσω καµερών τις ώρες
που το σχολείο είναι κλειστό. . Οι τοπικοί σύµβουλοι τοποθετήκαν ως εξής:η κ. Αδαµίδου Ουρανία υπέρ µε την εξής
παρατήρηση: ∆ηλώνω υπέρ καθώς οτιδήποτε έχει να κάνει µε υγιεινή και σχολείο είναι ευαίσθητο ζήτηµα . Πρέπει άµεσα
να αποκατασταθούν οι υδραυλικές εγκαταστάσεις .Για το θέµα της φύλαξης του σχολείου , δυστυχώς αυτό είναι ένα
θέµα που πάντα αποτελεί πρόβληµα . Οι εξωσχολικοί πάντα βρίσκουν τρόπο να κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Εάν
το χρηµατικό ποσό συγκεντρωθεί από τους γονείς .δασκάλους και φορείς του σχολείου δεν βλέπω γιατί να µην µπει
σύστηµα παρακολούθησης. Μην ξεχνάµε όµως ότι οτιδήποτε καταγράφεται δεν θα είµαστε ποτέ σίγουροι για την χρήση
αυτού του υλικού διότι δεν θα είναι ζωντανής µετάδοσης µιας και δεν γνωρίζω αν µπορούµε να διορίσουµε κάποιον για
τον έλεγχο της κάµερας 24ωρες το 24ωρο. Οπότε θα είναι κάµερες καταγραφής. Και θα πρέπει να αποφασίσουµε αν θα
αποτελέσει αρχή η τοποθέτηση συστήµατος ασφάλειας και για τα υπόλοιπα σχολεία. ∆ιότι αν δεν µπορούν τα παιδιά
αυτά να πάνε σε ένα σχολείο θα βρουν ένα άλλο. Η κ.Αγγελίδου Ελένη υπέρ λέγοντας ότι αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε
σύµφωνα µε τις οδηγίες της τρέχουσας Νοµοθεσίας (σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδοµένων) και
εφόσον το διδακτικό προσωπικό µας δηλώσει ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την δια ζώσης παρακολούθηση, ο κ.Βογιατζής
Αντώνιος δήλωσε υπέρ, η κ.Βουλγαράκη Ιωάννα υπέρ, η κ.Γαργαροπούλου Βασιλεία υπέρ, η κ. Καραµανίδου Πολυξένη
υπέρ, η κ.Στρογγύλη Σουλτάνα υπέρ, ο κ. Καζάκος Μαυρουδής υπέρ. Η κ. Κρουστάλη Μαρία δήλωσε υπέρ µε την
προϋπόθεση ότι οι κάµερες θα λειτουργούν ΜΟΝΟ για τις βραδινές ώρες και εφ όσον είναι υπεύθυνος για την
επεξεργασία των δεδοµένων ΜΟΝΟ ο ∆ήµος. Η κ.Λιάπη Χρυσούλα δήλωσε τα εξής: Για τις εργασίες αποκατάστασης
υδραυλικών νοµίζω ότι δεν υπάρχει θέµα να συζητήσουµε. Είναι αυτονόητα πράγµατα ότι άµεσα πρέπει να γίνονται όλες
οι εργασίες που αφορούν στην καλή λειτουργία των σχολικών µονάδων όχι µόνο του 1ου ∆.Σ. αλλά και όλων. Για τις
κάµερες έχω ενδοιασµό θα µπορούσα να συµφωνήσω µόνο αν λειτουργούν τις βραδινές ώρες και αφού δεν υπάρχουν
αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις ή κάθε άλλη εκδήλωση. Επίσης επειδή πρόκειται για ιδιαίτερο χώρο µήπως θα πρέπει
να µάθουµε πρώτα από ποιες διατάξεις διέπετε τέτοια ενέργεια. Σύµφωνα µε την νοµοθεσία αρµόδιος για την
επεξεργασία των δεδοµένων των καµερών είναι ο ∆ήµος. Ο κ.∆ούκας ∆ηµήτριος τοποθετήθηκε ως εξής: Όσον αφορά
το θέµα του σχολείου εδώ θέλουµε να επισηµάνουµε ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήµατα και είναι
λάθος να µπαίνουν στην ίδια εισήγηση. Προφανώς τα υδραυλικά χρειάζονται αντικατάσταση και οι τουαλέτες συνολική
ανακαίνιση και όχι µόνο στο 1ο
δηµοτικό αλλά επειδή σ’ αυτό αναφέρεται η εισήγηση συγκεκριµένα. Εποµένως θα πρέπει
να τεθεί το θέµα και στη σχολική επιτροπή κι ενδεχοµένως να γίνει κι ένα διάβηµα στον οργανισµό σχολικών κτηρίων,
να βρεθούν δηλαδή τα απαραίτητα κονδύλια και απ’το δήµο και γενικότερα για να προχωρήσει αυτό. Το ζήτηµα των
καµερών όµως είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και µε το νοµοσχέδιο για την παιδεία που ψηφίστηκε πρόσφατα(δε θα
ήθελα να πιστέψω ότι έχει κάποια σχέση µε το γεγονός ότι έρχεται αυτή η εισήγηση τώρα στο τοπικό συµβούλιο) αυτή
η ένταση της καταστολής και ο ξαφνικός πόνος που έχει πιάσει πολλούς για την πάταξη των έκνοµων ενεργειών(κυρίως
για µικροφθορές µιλάµε σ’ αυτήν την περίπτωση) µάλλον άλλο στόχο έχει τελικά. Είµαστε ριζικά αντίθετοι µε την ύπαρξη
καµερών παρακολούθησης σε δηµόσιους χώρους γενικότερα, αλλά ειδικά στο χώρο των σχολείων, ακόµα και αν γίνονται
διαβεβαιώσεις ότι δε θα λειτουργούν κατά το ωράριο λειτουργίας του. Θεωρούµε ότι αυτό ανοίγει έναν επικίνδυνο δρόµο
και είναι παντελώς αντίθετο µε το πνεύµα και τις αρχές που θα έπρεπε να πρεσβεύει και να διδάσκει το σχολείο, δηλαδή
την ελεύθερη έκφραση των παιδιών και των εκπαιδευτικών κι όχι αυτό το διάχυτο φόβο που καταντάει να είναι
τροµοκρατία σε τελική ανάλυση. ∆ε θα είχε νόηµα να επεκταθώ περαιτέρω, ειδικά µε τον τρόπο που διεξάγονται αυτήν
την περίοδο οι συνεδριάσεις µέσω ενός απλού email. Εποµένως αναγκαστικά λέµε κατά στη συγκεκριµένη εισήγηση
λόγω του 2ου σκέλους της.

*Τώρα τι απ΄ όλα αυτά θα γίνουν από τον Δήμο, είναι άλλο καπέλο…

Αφήστε μια απάντηση