Ανασχηματισμός Τσαμασλή: “Βόμβα” με Τροκάνα

Ανασχηματισμός Τσαμασλή: “Βόμβα” με Τροκάνα

Στον προγραμματισμένο ανασχηματισμό της διοίκησής του προέβη ο δήμαρχος, Γιώργος Τσαμασλής. Στα ονόματα των αντιδημάρχων που θα διαβάσετε παρακάτω δεν περιλαμβάνεται το όνομα του Παναγιώτη Τροκάνα (εώς σήμερα Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Εθελοντισμού) κάτι το οποίο, το δίχως άλλο, αποτελεί “βόμβα” μεγατόνων. Επίσης, περιόρισε τον Χρήστο Βογιατζή στον οποίο ανέθεσε την αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, ενώ στη θέση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Βογιατζής. Παραμένουν ακλόνητοι οι κ.κ Κούτουκας, Καψάλας και Μισαλέμης.

Αναλυτικά ο ανασχηματισμός Τσαμασλή όπως ανέβηκε στη “Διαύγεια”:

“Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Θερμαϊκού, με
θητεία από 01-09-2021 μέχρι 31-08-2022, μεταβιβάζοντας σε αυτούς καθ’ ύλην και κατά τόπο
συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως εξής :
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία
τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κούτουκα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες καθ’ ύλην:
1. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των
αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα πλην των

2
εξαιρετέων (Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Γραφείο Τουρισμού), όπου ευθύνη και
εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
2. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των
αρμοδιοτήτων αυτής, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία πλην
των εξαιρετέων (Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας των φύλων και Απασχόλησης,
Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Γραφείο Πολιτισμού, Αθλητισμού), όπου ευθύνη
και εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
3. Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.
4. Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και την υπογραφή του
τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του
ν.4270/2014 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016.
5. Τη φροντίδα για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των
πάσης φύσης οφειλών προς τον Δήμο.
6. Την υπογραφή πάσης φύσεως αδειών που εκδίδει το Γραφείο Εσόδων του Τμήματος
Εσόδων και Περιουσίας, καθώς και όλων των αποφάσεων επιβολής προστίμων.
7. Τη φροντίδα τήρησης και εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά επιχειρήσεων που λαμβάνουν άδεια
λειτουργίας από το Δήμο.
8. Την υπογραφή των εγγράφων αρμοδιότητας του Γραφείου Προμηθειών & Υπηρεσιών του
Δήμου και ειδικότερα Αποφάσεις Δημάρχου για :
• την έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών,
• την απευθείας ανάθεση προμηθειών και εργασιών,
• την έγκριση πρακτικών πρόχειρων διαγωνισμών για κατακύρωση, κήρυξη αυτών άγονων
ή επανάληψη τους,
• Συμβάσεις προμήθειας αγαθών και ανάθεσης εργασιών. – Διακηρύξεις και περιλήψεις
διακηρύξεων διαγωνισμών.
• ∆ιαβιβαστικά για δημοσιοποίηση διαγωνισμών σε Εφημερίδες, ΦΕΚ, κ.τ.λ.
9. Την ευθύνη και εποπτεία δημοτικής αποθήκης υλικών.
10. Την παραλαβή πάσης φύσεως δικαστικών αποφάσεων και λοιπών εγγράφων
κοινοποιούμενων στο Δήμο.
11. Την υπογραφή όλων των εκδιδομένων από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου,
βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αποφάσεων που αφορούν την προϋπηρεσία, τις πάσης
φύσεως άδειες, τις μισθολογικές προαγωγές, της τήρησης ωραρίου εργασίας του
προσωπικού του Δήμου καθώς και την έκδοση των πράξεων όλων των υπηρεσιακών
μεταβολών του προσωπικού.
12. Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων
προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.
13. Την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.
14. Την υπογραφή Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
15. Την έκδοση αποφάσεων για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου καθώς και την πρόσληψη
πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδία που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή
είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του
Εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια και
παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
16. Την υπογραφή των δηλώσεων πολιτογράφησης υπηκόων τρίτων χωρών.
17. Την υπογραφή αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων.
18. Την υπογραφή Πιστοποιητικών Δημοτολογίου αντί του Προϊσταμένου.
19. Την υπογραφή του Μ.Α. και των Στρατολογικών Πινάκων.

3
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Οδοποιίας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία
τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Βογιατζή, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες
καθ’ ύλην:
1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Περιβάλλοντος και των
αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό και του Γραφείου Πρασίνου, και των
αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό και του Γραφείου Κοιμητηρίων, και των
αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Την ευθύνη , συντήρηση και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων,
5. Την ευθύνη και εποπτεία όλων των εξωτερικών συνεργείων του Δήμου,
6. Τον σχεδιασμό την κατασκευή και τη συντήρηση έργων οδοποιίας
3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού
στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Βογιατζή και του
μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην:
1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των
αρμοδιοτήτων αυτής σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία πλην
των εξαιρετέων (Γραφείο Περιβάλλοντος, Γραφείο Πρασίνου, Γραφείο Κοιμητηρίων,
Γραφείο Δημόσιας Υγείας, Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο Τεχνολογιών
Πληροφορικής Επικοινωνιών και GIS και μεμονωμένες αρμοδιότητες), όπου ευθύνη και
εποπτεία θα ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος.
2. Την παρακολούθηση σύνταξης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
3. Την υπογραφή των συμβάσεων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών της Διεύθυνσης
Τεχνικών του Δήμου.
Και αρμοδιότητες κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού:
1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
2. Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
3. Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και
Δημόσιας Υγείας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωσήφ Μισαλέμη
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην:
1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Ανάπτυξης, και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8)
και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτού σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την
ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία τον
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μπάρμπα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες
καθ’ ύλην:
1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
και των αρμοδιοτήτων αυτής σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ορίζει Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & ΚΕΠ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία τον
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Συμεών Καψάλα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’
ύλην:

4
1. Την ευθύνη, εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής
Επικοινωνιών και G.I.S. (ΤΠΕ) και των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8)
και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών
(ΚΕΠ)(οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παροχή
διοικητικών εγγράφων και πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών και
την παραλαβή των τελικών εγγράφων και την παράδοση τους στους πολίτες ).
3. Την ευθύνη της λειτουργία των Υπηρεσιών Εσωτερικής Ανταπόκρισης (οι
αρμοδιότητες των Υπηρεσιών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποδοχή αιτημάτων
η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ∆ήμου , παρακολούθηση
των διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών από τις Υπηρεσίες του
∆ήμου)
7. Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας , την Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σοφία Ζηφκοπούλου στην οποία δεν
θα παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην:
1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και
των αρμοδιοτήτων αυτού, σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία.
8. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Δημοτικής Περιουσίας, Δημοσίων Σχέσεων και
Τύπου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριος Πασχαλιά , στον οποίο θα παρέχεται αντιμισθία και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην :
1. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας
των φύλων και Απασχόλησης και των αρμοδιοτήτων αυτού σύμφωνα με τον ΟΕΥ και την
ισχύουσα νομοθεσία.
2. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Δημοτικής Περιουσίας της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων αυτού σύμφωνα με τον ΟΕΥ
(σχετικό 8) και την ισχύουσα νομοθεσία
3. Την ευθύνη, εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων και των αρμοδιοτήτων αυτού σύμφωνα με τον ΟΕΥ (σχετικό 8) και την
ισχύουσα νομοθεσία

Στους οριζόμενους Αντιδημάρχους μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν στον
τομέα ευθύνης του καθενός, όπως αναφέρονται ανωτέρω και αφορούν σε :
1. Εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Αξιολόγηση των υπαλλήλων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Έκδοση και υπογραφή πράξεων, αποφάσεων, πιστοποιητικών καθώς και όλων των αποφάσεων,
εισηγήσεων ή άλλων εγγράφων, εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους
καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς,
εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
4. Έγκριση τευχών τεχνικών προδιαγραφών εργασιών και προμηθειών, κατά τις κείμενες διατάξεις
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Κωνσταντίνος Κούτουκας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βογιατζή.

Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και :
• Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
• Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.

5
• Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζομένων στο εξωτερικό.
• Η ευθύνη εργασιών και προμηθειών σχετικά με τις ανωτέρων αρμοδιότητες.
Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθενται εκ περιτροπής, εναλλακτικά με τον Δήμαρχο, η
τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία
της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση