Έκτακτη ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές έως 100 δόσεις στον Δήμο Θερμαϊκού

Έκτακτη ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές έως 100  δόσεις στον Δήμο Θερμαϊκού

Σύμφωνα με τα άρθρα 165-166-167-168-169-170-171-172 του
Νόμου 4764/2020 ( ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020 ) όπως τροποποιήθηκε
σύμφωνα με το ΄Aρθρο 2 «Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α.
α΄βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 ν. 4764/2020»
δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ως
εξής:

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους
πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020
μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως την
δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την
αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού
προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται
με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης
υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω καταβολής τέλους.
Σύμφωνα με το άρθρο 165 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από
διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το
άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς
οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Δικαιούχοι υπαγωγής: είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα
έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19. Μπορεί ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την
είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να
υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις,
με ελάχιστη δόση 20€ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50 για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την αίτηση απευθυνθείτε στον Δήμο Θερμαϊκού.

Αφήστε μια απάντηση