Ζητούνται 10 σχολικοί τροχονόμοι για σχολεία του Δήμου μας

Ζητούνται 10 σχολικοί τροχονόμοι για σχολεία του Δήμου μας

Ανακοίνωση με την οποία προκηρύσσει 10 θέσεις για σχολικούς τροχονόμους εξέδωσε ο Δήμος Θερμαϊκού.

Τα σχολεία είναι τα εξής: 1ο Δημοτικό Περαίας, 3ο Δημοτικό Περαίας, 4ο Δημοτικό Περαίας, 2ο Δημοτικό Ν.Μηχανιώνας, 1ο Δημοτικό Επανομής, 2ο Δημοτικό Επανομής, 3ο Δημοτικό Επανομής, Δημοτικό Μεσημερίου, Δημοτικό Αγίας Τριάδας και Δημοτικό Αγγελοχωρίου

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση δέκα (10) θέσεων Σχολικών Τροχονόµων για τις
σχολικές µονάδες : 1ο
∆ηµοτικό Περαίας, 3ο
∆ηµοτικό Περαίας,
4ο ∆ηµοτικό Περαίας, 2ο
∆ηµοτικό Ν.Μηχανιώνας, 1ο
∆ηµοτικό
Επανοµής, 2ο ∆ηµοτικό Επανοµής, 3ο
∆ηµοτικό Επανοµής,
∆ηµοτικό Μεσηµερίου, ∆ηµοτικό Αγίας Τριάδας και
∆ηµοτικό Αγγελοχωρίου»

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Θερµαϊκού, κατόπιν της υπ΄αριθµ. 39/13.10.2022 (Α∆Α : 6Υ4ΗΟΚΓ2-Ν4Φ)
Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και έχοντας υπόψη :
– Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67, 69 και 103 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ)
– Την υπ΄αριθµ. Εγκύκλιο 11/οικ.4569/27.01.2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆
– Την απόφαση 8440/24.02.2011, περί λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
– Τον Ν.2094/92 άρθρο 41 «Θεσµός Σχολικών Τροχονόµων»
– Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄)
– Τις διατάξεις της παρ. 45 α΄ του άρθρου 14 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78
Α΄) αναφορικά µε την καταβολή εξόδων κίνησης, από τις Σχολικές
Επιτροπές στους σχολικούς τροχονόµους
– Την υπ΄αριθµ.47455/16.08.2007 (1734 Β΄) αναφορικά µε την
αποζηµίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόµων
– Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57
Α΄/23.03.1999)
– Την παρ. 45 του άρθρου 14 του Ν 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄/14.03.2000)
– Την µε αριθµ.πρωτ.: 2515/5/13-στ΄/15.09.2997 ΚΥΑ (ΦΕΚ 839
Β΄/19.09.1997) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε µε την Α.Π
2515/5/13ο
/16.10.1997 (ΦΕΚ 967 Β΄/29.10.1997)
– Την µε υπ΄αριθµ.32633/29.09.2000 Υ.Α
– Την µε αριθµ.πρωτ.: Φ.11.1/564/Γ1/598/25.06.1999 εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ),
Προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Σχολικών Τροχονόµων
στις κάτωθι σχολικές µονάδες της αρµοδιότητάς της.
1. 1
ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περαίας ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
2. 3
ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περαίας ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
3. 4
ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περαίας ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
4. 2
ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μηχανιώνας ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
5. 1
ο ∆ηµοτικό Σχολείο Επανοµής ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
6. 2
ο ∆ηµοτικό Σχολείο Επανοµής ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
7. 3
ο ∆ηµοτικό Σχολείο Επανοµής ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
8. ∆ηµοτικό Σχολείο Μεσηµερίου ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
9. ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
10. ∆ηµοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ
Στη θέση αυτή µπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτοµο άνω των 18
ετών, αρκεί να µπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και στις υποχρεώσεις του.
Οι ώρες απασχόλησής του είναι από τις 7:50΄ έως 8:20΄ το πρωί και
από τις 13:00΄ έως 13:30΄ το µεσηµέρι.
Οι ώρες απασχόλησης είναι εκείνες που αφορούν την προσέλευση και
την αποχώρηση των µαθητών προς και από το σχολείο, οι οποίες και µπορεί
να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας
του σχολείου.
Στον εθελοντή σχολικό τροχονόµο θα καταβάλλεται από τη Σχολική
Επιτροπή µηνιαία αποζηµίωση ύψους 176 ευρώ (για τον µήνα Ιούνιο η
αποζηµίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ) για την κάλυψη των
εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.
Ο εθελοντής τροχονόµος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό
φορέα.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόµος
χρησιµοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο χρώµατος κίτρινου.
Στην εµπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες
γραµµές, µε κεφαλαία γράµµατα, ανεξίτηλου µαύρου χρώµατος η φράση
«ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από
το σχολείο.
Το άτοµο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού
εκπαιδευτεί κατάλληλα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από
τις 19/10/2022 έως και 25/10/2022 (από τις 9:00΄έως και τις 12:00΄) στο
γραφείο των ∆ιευθυντών/ντριών των παραπάνω Σχολικών Μονάδων,
προσκοµίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά :
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
• Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού 2021
(Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα
κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ)
• Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα
• Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν καταδικαστεί, δεν είναι φυγόποινοι
ή φυγόδικοι για κανένα αδίκηµα
Μοριοδοτούµενα δικαιολογητικά :
• Εντοπιότητα
• Σχέση µε τη σχολική κοινότητα
• Κοινωνικά κριτήρια
Η Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον
πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου επίσης θα αποσταλεί στις σχολικές
µονάδες για ανάρτηση µε µέριµνα των ∆ιευθυντών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες στους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων.

.

Ο Πρόεδρος
Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Θερµαϊκού
Αθανασιάδης Βασίλειος”.

Αφήστε μια απάντηση